REGULAMIN REZERWACJI GRUPOWEJ 

Definicje :
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów na spektakle Teatru Ludowego i/lub produktów poprzez stronę internetową www.ludowy.pl.
Teatr – Teatr Ludowy z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 34 (31-948 Kraków), działający jako samorządowa instytucja artystyczna, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem III/6, numer NIP: 675-00-07-305; numer Regon: 000278787. Numer konta bankowego Teatru: Bank PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.
Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.ludowy.pl, i jej podstrony, której administratorem jest Teatr.
Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu lub zakupu
produktu.
Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu na miejscu
przypisanym do niego, którego organizatorem jest Teatr.

 
1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 12 6802112 lub mailowo: rezerwacja@ludowy.pl.
Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, złożonego w formie Formularza rezerwacji grupowej, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, który należy wysłać na adres mailowy rezerwacja@ludowy.pl lub czytelny MMS na numer telefonu 503 198 708 do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z działem obsługi widza.
2. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w dziale obsługi widza, w formie pisemnej (email ) lub telefonicznie w terminie do 14 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.
3. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić najpóźniej 14 dni przed spektaklem lub w szczególnych przypadkach w  terminie ustalonym z działem obsługi widza.
4. Odpłatność za bilety: kasa Teatru - gotówka, karty płatnicze lub przelewem na konto Teatru, z podaniem numeru rezerwacji. 
5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed dokonaniem zakupu biletów. Faktury VAT dla firm lub instytucji za zakupione bilety będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca. 
6. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia kupującego równowartością niewykupionych biletów.
7. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.
8. Zwroty zakupionych biletów grupowych będą akceptowane w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku o którym mowa w pkt 11, w terminie uzgodnionym z działem obsługi widza.
9. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi.
10. Zwrot nastąpi w terminie 7 dni roboczych od wpływu do Teatru podpisanego oryginału protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety.
11. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ), Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.

FORMULARZ REZERWACJI GRUPOWEJ