REGULAMIN KONKURSÓW NA PROFILU FACEBOOK 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów na profilu Facebook Teatr Ludowy zwanych dalej "Konkursem" oraz  fundatorem  nagród  jest Teatr Ludowy z  siedzibą  w Krakowie, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, NIP : 675-00-07-305, zwanym dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu Organizatora prowadzonego  przez  Organizatora,  dostępnego  pod  adresem  URL https://www.facebook.com/TeatrLudowy, dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach  i  zasadach określonych  w  niniejszym Regulaminie,  w terminach  i  z  nagrodami określonymi  szczegółowo  w  ogłoszeniach  o  poszczególnych  Konkursach,  publikowanych każdorazowo na Profilu Organizatora.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Organizatora. 

§ 2. Definicje.

Następującym  pojęciom  używanym  w  Regulaminie  oraz  w  poszczególnych  ogłoszeniach  należynadawać znaczenie określone poniżej:
1. Konkurs  -  konkurs  organizowany za pośrednictwem profilu Organizatora, adresowany do użytkowników profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu komentarza lub wykonaniu innej dostępnej na portalu czynności w stosunku do Ogłoszenia o konkursie,  stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe;

2. Ogłoszenie o konkursie - publikowane na profilu organizatora zaproszenie do udziału w danej edycji konkursu, zawierające  w  szczególności:  datę  konkursu,  warunki  konkursu, określenie nagród w konkursie, link do regulaminu;

3. Data konkursu - określenie ram czasowych danej edycji tj. dzień lub dni, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;

4. Nagrody  -  płyty CD, książki, bilety na wydarzenia kulturalne lub inne rzeczy lub znaki legitymacyjne  przyznawane  zwycięzcom  danego  Konkursu  w  ilości  określonej każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie, nagrody nie podlegają ekwiwalencji finanowej;

5. Uczesnik konkursu - uczesnik, który za pomocą prywatnego konta na profilu Facebook po przez komentarz, reakcję, udostępnienie czy też inną czynność określoną w Konkursie zgłasza swoje uczestnictwo. Zgłoszenie uczesnictwa jest równoznaczne z zakceptacją poniższego regulaminu;

6. Zwycięzcy -  uczestnicy  danego  Konkursu,  którzy,  w  zależności  od  danej  edycji  Konkursu  opublikowali lub wykonanli dostępną na portalu czynności do ogłoszenia o konkursie odpowiadając na pytanie konkursowe, w sposób określony zasadami danej edycji Konkursu.

7. Dzień  zamknięcia  konkursu  - dzień  oraz  godzina,  do  kiedy  uczestnicy  mogą  nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe, za dzień zamknięcia konkursu uważa się dzień wskazany w ogłoszeniu, do godz. 14:00 lub w dni i w godzinach pracy BOW, o ile ogłoszenie o konkursie nie stanowi inaczej;

8. Odbiór nagrody -  osobiste odebranie nagrody przez zwycięzcę w siedzibie organizatora lub miejscu  przez  niego  wskazanym,  w  czasie  wskazanym  przez  organizatora  w wiadomości informującej o zwycięstwie w danym Konkursie.

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności  prawnych  oraz  zamieszkałe  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za  zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.  Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do  przekazania  Organizatorowi  pisemnej zgody  rodziców  lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału  w  Konkursie.  Brak  przekazania zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.

3. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  lub  współpracownicy  Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w serwisie  Facebook.com,  którzy  są  fanami  Profilu  Organizatora  lub  najpóźniej  z  chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.

5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

§ 4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu dla danej edycji Konkursu,  tj.  w  Dacie  konkursu  i  nie  wcześniej  niż  w  chwili  Rozpoczęcia  konkursu opublikować  na  Profilu  Organizatora  komentarz  do  Ogłoszenia  stanowiący  odpowiedź  na pytanie konkursowe z odpowiedzią.

2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.

3. Po  opublikowaniu  komentarza  zawierającego  odpowiedź  konkursową,  uczestnik  nie  może dokonywać w niej żadnych zmian

4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową  lub prześle więcej niż jedną wiadomość e-mail z odpowiedzią, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursową zapisaną jako pierwszą na  Profilu Organizatora lub przesłana jako pierwsza na adres e-mail Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.

5. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,  uczestnik  Konkursu  oświadcza,  że  treść  przesłanej  przez  niego  odpowiedzi  nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w  pełni  uprawniony  do  zgłoszenia  odpowiedzi  konkursowej  do  Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 7 poniżej.

6. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie,  uczestnik  Konkursu  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  publikowanie  odpowiedzi konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem. 

§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 4  ust.  1  Regulaminu  oraz  spełniają warunki wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzców danej edycji Konkursu, którzy opublikowali najciekawsze w ocenie jury odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jury może wyłonić Zwycięzców w liczbie większej niż liczba Nagród wskazana w Ogłoszeniu o konkursie.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator  w  Dniu  zamknięcia  konkursu  opublikuje  komentarz  na  Profilu Organizatora, zawierający wskazanie Uczestników konkursu, którym został przyznany status Zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez Zwycięzców do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci odbioru  nagrody,  w  sposób  opisany  w  zdaniu  poprzedzającym,  w  terminie  3 dni od opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzców, nie nabywa  prawa  do  nagrody.  Organizator  w  odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody. 

§ 6. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są przedmioty określone w Ogłoszeniu o konkursie.

2. Nagrody  będą do odebrania w terminie  wskazanym  przez  Organizatora,  miejscu  -  siedzibie Organizatora w Kraków Teatr Ludowy lub Kasa biletowa bądź Biuro Obsługi Widza(BOW) lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora.

3. Nagrody  konkursowe  zostaną  wydane  wyłącznie  w  postaci  określonej  Regulaminem,  bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 3,  § 4  i § 5 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. W  celu  dokonania  identyfikacji  Zwycięzcy,  przy  odbiorze  nagrody winien on okazać  dokument tożsamości ze zdjęciem albo inny dokument potwierdzający tożsamość zgodną z danymi osoby wskazanej jako Zwycięzca. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz  z  uzasadnieniem  do Organizatora na adres:  Teatr Ludowy, os.  Teatralne 34 6, 31-948 Kraków, z dopiskiem  wskazującym nazwę danego Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu)  dni  od  daty  opublikowania  listy  Zwycięzców –  bezpośrednio, drogą e-mailową (poprzez adres promocja@ludowy.pl) lub drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje  rozpatrywać  będzie  Organizator  w  terminie  30  (trzydziestu)  dni  od  dnia  ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 

§ 8. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Teatr Ludowy w Krakowie Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek , adres e-mail:<mailto:iod@ludowy.pl> iod@ludowy.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny dla ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu oraz dla celów archiwalnych. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uczestnik Konkursu posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą powierzane ani udostępnianie innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 9. Postanowienia końcowe.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden  sposób  powiązany  z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za  szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.