Deklaracja dostĘpności

Teatr Ludowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
 
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-10
 
 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Teatru Ludowego można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ryś, brakbarierr@ludowy.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr Ludowy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widza abyśmy zdążyli przygotować dla Państwa potrzebne ułatwienia: tel.: 12 68 02 112 / rezerwacja@ludowy.pl

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo przebywać w teatrze z psem przewodnikiem/asystentem.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Krakowie na Osiedlu Teatralnym i stanowi wolno stojący obiekt usytuowany przy ul. Obrońców Krzyża. Budynek w całości usytuowany jest na jednej działce.
Przy budynku od stron północno - wschodniej znajduje się parking z wydzielonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawonościami.
Z dwóch stron gmach otoczony jest działkami drogowymi: ul. Obrońców Krzyża od strony północno-wschodniej oraz sięgaczem drogowym bez nazwy, z którego zapewniony jest bezpośredni dostęp do budynku od strony północno-zachodniej. Z dwóch pozostałych stron do budynku przylegają działki budowlane zagospodarowane zielenią wysoką (drzewa) i częściowo zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (od strony południowo-zachodniej) oraz budynkiem szkoły (od strony południowo-wschodniej). Odległość budynku od sąsiadującej zabudowy jest znaczna. Najbliżej położony budynek to szkoła znajdująca się po południowo-wschodniej stronie przedmiotowego obiektu, w odległości ok. 25 m. Od północy, pomiędzy gmachem teatru a ul. Obrońców Krzyża znajduje się plac publiczny urządzony w formie skweru i dojścia głównego do budynku.

Na tyłach obiektu, usytuowana jest trzykondygnacyjna część obiektu pełniąca funkcje zaplecza sceny teatralnej i administracyjne. W tej części na parterze znajduje się wejście dla personelu, zespół toalet, garderoby oraz komunikacja pionowa łącząca z innymi poziomami (piwnicą i piętrem).
Na pierwszym piętrze budynku (dostępnej poprzez klatkę schodową) usytuowane są głównie pokoje administracyjne, gabinet dyrektora, zaplecze socjalne pracowników biurowych oraz toalety.

Kasa biletowa znajduje się po lewej stronie hallu w głównym wejściu do budynku. Aby do niej dotrzeć, należy pokonać jeden bieg schodów i spocznik. Przy wejściu znajdują się cztery kolumny oraz trzy pary podwójnych drzwi, z czego tylko środkowe są otwarte. Po przejściu przez drzwi, trzeba podejść kilka kroków w lewą stronę. Niecały metr od kasy znajduje się stolik, który należy obejść.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku i związane z tym ograniczenia wejście do kasy nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. W celu zakupu biletów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza (rezerwacja@ludowy.pl, telefon 12 68 02 112). Jednak przede wszystkim zachęcamy do zakupu biletów drogą online na naszej stronie internetowej - kliknij tutaj! Adres strony zakupu biletów: https://ludowy.pl/pl/bilety.

Główne wejście dla publiczności znajduje się od strony północno-wschodniej, które dostępne jest poprzez reprezentacyjne schody wejściowe. Hall po obu stronach połączony jest z westybulami, do których przylegają szatnie. Z westybuli poprzez schody wewnętrzne dostępne są pomieszczenia: kawiarnia (południowo-wschodnia część budynku - Stoliki kawiarniane zostały umieszczone na dwóch poziomach. Część z nich znajduje się bezpośrednio w foyer. Aby dostać się do drugiej części, należy pokonać kilka schodów. Od maja do końca września przy kawiarni funkcjonuje ogródek letni, który znajduje się na poziomie chodnika, po lewej stronie od frontu budynku) i małej sali foyer (po stronie północno-zachodniej), oba pomieszczenia obniżone są w stosunku do posadzki w hallu głównym prowadzą do nich kilkustopniowe schody. W centralnej części obiektu usytuowana jest sala widowiskowa, do której przylega scena główna.


Duża Scena

Po przejściu holu kasowego, Hol główny oddzielony jest szklanymi drzwiami. Od wewnętrznej strony holu głównego czeka na Państwa obsługa bileterska. Prosimy o zgłoszenie potrzeby pomocy przy dotarciu na właściwe miejsce na widowni lub innej części foyer teatralnego.

Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się po prawej stronie od frontu budynku (przy parkingu). Po wcześniejszym kontakcie obsługa wystawi podjazd i pomoże dostać się do wnętrza teatru. Wjazd na widownię znajduje się na tym samym piętrze. Szatnia i toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na podwyższeniu, na które można wjechać przy pomocy platformy przyschodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wygospodarowania całego rzędu dla osób poruszających się na wózkach (8 rząd widowni) składającego się z 26 miejsc.

 
Stolarnia

Budynek w trakcie prac inwestycyjnych - niedostępny dla publiczności. Trwają prace budowlane. 

 
Scena Pod Ratuszem

Scena  oraz Kasa biletowa znajdują się w zabytkowej piwnicy Wieży Ratuszowej — Rynek Gł. 1. Scena ze względu na swoją lokalizację i architektoniczny zabytkowy charakter nie mam możliwości dostosowania dla osób z niepełnosprawnością. Z naszej strony służymy pomocą, prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widza (rezerwacja@ludowy.pl, telefon 12 68 02 112) celem ustalenia możliwości uczestnictwa w spektaklu.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- do kilku elementów strony użytkownik nie ma dostępu 
z poziomu klawiatury
- struktura nagłówkowa strony posiada błędy
- na stronie są linki, które się powtarzają
-  brak opisów alternatywnych treści graficznych na stronie www
-  brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) na treściach video.

 
Analiza na podstawie art. 8. Ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Bonjour sp. z o.o.